What were the names of all the Kaurav’s(Sons of Dhitrashtra)?

The names of the 100 Kaurav’s are as follows: Duryodhan(Originally named Suyodhan) Dusshasan Dussaha Jalagandha Sama Vindha Saha Anuvinda Durdharsha Subahu Dushpradarshan Durmarshan Durmukha Dushkarn Vivikarn Vikarna Salan Sathwa Sulochan Chithra Upachithra Chitraksha Charuchithra Sarasana […]