What were the names of all the Kaurav’s(Sons of Dhitrashtra)?

The names of the 100 Kaurav’s are as follows:

 1. Duryodhan(Originally named Suyodhan)
 2. Dusshasan
 3. Dussaha
 4. Jalagandha
 5. Sama
 6. Vindha
 7. Saha
 8. Anuvinda
 9. Durdharsha
 10. Subahu
 11. Dushpradarshan
 12. Durmarshan
 13. Durmukha
 14. Dushkarn
 15. Vivikarn
 16. Vikarna
 17. Salan
 18. Sathwa
 19. Sulochan
 20. Chithra
 21. Upachithra
 22. Chitraksha
 23. Charuchithra
 24. Sarasana
 25. Durmada
 26. Durviga
 27. Vivitsu
 28. Viktana
 29. Urnanabha
 30. Nanda
 31. Upananda
 32. Sunabha
 33. Chitrabana
 34. Chitravarma
 35. Suvarma
 36. Durvimochan
 37. Ayobahu
 38. Mahabahu
 39. Chitranga
 40. Chitrakundala
 41. Bhimvega
 42. Bhimba
 43. Balaki
 44. Balvardhan
 45. Ugrayudha
 46. Sushena
 47. Kundhadhara
 48. Mahodhara
 49. Chithrayudha
 50. Nishangi
 51. Pashi
 52. Vridaraka
 53. Dridhavarma
 54. Dridhakshatra
 55. Somakirti
 56. Anudara
 57. Dridasandha
 58. Jarasangha
 59. Sathyasandha
 60. Sadas
 61. Suvak
 62. Ugrasen
 63. Ugrasrava
 64. Senani
 65. Dushparajai
 66. Aparajit
 67. Kundasai
 68. Kradhan
 69. Kundabhedi
 70. Vishalaksh
 71. Kundi
 72. Viravi
 73. Duradhara
 74. Kundadhara
 75. Chitrakundala
 76. Suhastha
 77. Bhimaratha
 78. Dhanurdhara
 79. Dirghlochan
 80. Pramathi
 81. Vatvega
 82. Virabahu
 83. Veeryavan
 84. Suvarcha
 85. Alolupa
 86. Dirgharoma
 87. Aadiyaketu
 88. Abhaya
 89. Dirghabahu
 90. Bahvasi
 91. Raudrakarma
 92. Mahabahu
 93. Nagaadat
 94. Dhridarathasraya
 95. Kundashi
 96. Agrayayi
 97. Anaaghrushya
 98. Virjasa
 99. Kavachi
 100. Dridhahasta