Aarti — Jai Bhagavad Gita


Version 1

JAI BHAGAVAD GITE
MAIYYA JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI
PARABHU HIYA KAMAL VIHAARANI
SUNDAR SUPANITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE

KARMA SUMARMA PRAKAASHINI
KAAMAA SHAKTI HARAA
MAIYA KAMASAKTI HARAA
TATVA GYAN VIKAASHINI(2)
VIDYAA BRAHM PARAA
JAI JAI BHAGAVAD GITE

NISCHAL BHAKTI VIDHAYANI
NIRMAL MALHAARI
MAIYA NIRMAL MALAHAARI
SHARAN RAHASYA PRADAYANI(2)
SAB VIDHI SUKHARI
JAI JAI BHAGAVAD GITE

RAAG DVESH VIDAARINI
KARINI MOAD SADA
MAIYA KARINI MOAD SADA
BHAV BHAY HARINI TARINI(2)
PARMANADA PRADA
JAI JAI BHAGAVAD GITE

AASUR BAHVA VINASHINI
NASHINI TAM RAJINI
MAIYA NASHINI TAM RAJINI
DAIVI SADGUNA DAYINI(2)
HARI RASIKA SAJNI
JAI JAI BHAGAVAD GITE

SAMATA TYAAG SIKHAWANI
HARIMUKH KI VAANI
MAIYA HARI MUKH KI VAANI
SAKAL SHASTRA KI SWAMINI(2)
SHRUTIYON KI RAANI
JAI JAI BHAGAVAD GITE

DAYA SUDHA VARSAWINI
MATU KRIPAA KI JAI
MAIYA MAATU KRIPAA KI JAI
HARI PAD PREMA DAAN KAR
PRABHU PAD PREM DAAN KAR
APNAU KAR LI JAI
JAI
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
MAIYYA JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI
PARABHU HIYA KAMAL VIHAARANI
SUNDAR SUPANITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE


Version 2

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

KARMA SUMARMA PRAKAASHINI
KAAMAA SHAKTI HARAA(2)
TATVA GYAN VIKAASHINI(2)
VIDYAA BRAHMA PARAA
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

NISCHAL BHAKTI VIDHAYANI
NIRMAL MALHAARI(2)
SHARAN RAHASYA PRADAYANI(2)
SAB VIDHI SUKHARI
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

RAAG DVESHA VIDAARINI
KARINI MOAD SADA(2)
BHAV BHAY HARINI TARINI(2)
PARMANADA PRADA
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

AASUR BAHVA VINASHINI
NASHINI TAM RAJINI(2)
DAIVI SADGUNA DAYINI(2)
HARI RASIKA SAJNI
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

SAMATA TYAAG SIKHAWANI
HARI MUKH KI VAANI (2)
SAKAL SHASTRA KI SWAMINI(2)
SHRUTIYON KI RAANI
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

DAYA SUDHA VARSAWINI
MATU KRIPAA KIJAI(2)
HARI PADA PREMA DAAN KAR(2)
APNAU KAR LI JAI
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
JAI JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE
JAI BHAGAVAD GITE
JAI BHAGAVAD GITE


Version 3

OM JAI BHAGAVAD GITE(2)
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE(2)
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

KARMA SUMARMA PRAKAASHINI
KAMA SHAKTI HARAA(2)
TATVA GYAN VIKAASHINI(2)
VIDYAA BRAHM PARAA
OM JAI BHAGAVAD GITE

NISCHAL BHAKTI VIDHAYANI
NIRMAL MALHAARI(2)
SHARAN RAHASYA PRADAYANI(2)
SAB VIDHI SUKHARI
OM JAI BHAGAVAD GITE

RAAG DVESH VIDAARINI
KARINI MOAD SADA(2)
BHAV BHAY HARINI TARINI(2)
PARMANADA PRADA
OM JAI BHAGAVAD GITE

AASUR BAHVA VINASHINI
NASHINI TAM RAJINI(2)
DAIVI SADGUNA DAYINI(2)
HARI RASIKA SAJNI
OM JAI BHAGAVAD GITE

SAMATA TYAAG SIKHAWANI
HARI MUKH KI VAANI(2)
SAKAL SHASTRA KI SWAMINI(2)
SHRUTIYON KI RAANI
OM JAI BHAGAVAD GITE

DAYA SUDHA VARSAWINI
MATU KRIPAA KI JAI(2)
HARI PADA PREMA DAAN KAR(2)
APNAU KAR LIJAI
OM JAI BHAGAVAD GITE


Version 4

JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

KARMA SUMARMA PRAKAASHINI
KAMA SHAKTI HARAA
MAIYA KAMA SHAKTI HARAA
TATVA GYAN VIKAASHINI(2)
VIDYAA BRAHM PARAA
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

NISCHAL BHAKTI VIDHAYANI
NIRMAL MALHAARI
MAIYA NIRMAL MALAHAARI
SHARAN RAHASYA PRADAYANI(2)
SAB VIDHI SUKHARI
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

RAAG DVESH VIDAARINI
KARINI MOAD SADA
MAIYA KARINI MOAD SADA
BHAV BHAY HARINI TARINI
PARMANADA PRADA
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

AASUR BAHVA VINASHINI
NASHINI TAM RAJINI
MAIYA NASHINI TAM RAJINI
DAIVI SADGUNA DAYINI(2)
HARI RASIKA SAJNI
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

SAMATA TYAAG SIKHAWANI
HARI MUKH KI VAANI
MAIYA HARI MUKH KI VAANI
SAKAL SHASTRA KI SWAMINI(2)
SHRUTIYON KI RAANI
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

DAYA SUDHA VARSAWINI
MATU KRIPAA KI JAI
MAIYA MAATU KRIPAA KIJAI
HARI PADA PREMA DAAN KAR
HARI PADA PREMA DAAN KAR
APNAU KAR LI JAI
OM JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE
OM JAI BHAGAVAD GITE


Version 5

JAI BHAGAVAD GITE
MAA JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
MAA JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE

KARMA SUMARMA PRAKAASHINI
KAAMAA SHAKTI HARAA(2)
TATVA GYAN VIKAASHINI
VIDYAA BRAHM PARAA
JAI BHAGAVAD GITE

NISCHAL BHAKTI VIDHAYANI
NIRMAL MALHAARI(2)
SHARAN RAHASYA PRADAYANI(2)
SAB VIDHI SUKHARI
JAI BHAGAVAD GITE

RAAG DVESH VIDAARINI
KARINI MOAD SADA(2)
BHAV BHAY HARINI TARINI(2)
PARMANADA PRADA
JAI BHAGAVAD GITE

AASUR BAHVA VINASHINI
NASHINI TAM RAJINI(2)
DAIVI SADGUNA DAYINI(2)
HARI RASIKA SAJNI
JAI BHAGAVAD GITE

SAMATA TYAAG SIKHAWANI
HARI MUKH KI VAANI(2)
SAKAL SHASTRA KI SWAMINI(2)
SHRUTIYON KI RAANI
JAI BHAGAVAD GITE

DAYA SUDHA VARSAWINI
MATU KRIPAA KI JAI(2)
HARI PADA PREM DAAN KAR(2)
APNAU KAR LI JAI
JAI BHAGAVAD GITE(2)
MAA JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
OM JAI BHAGAVAD GITE

JAI BHAGAVAD GITE
MAA JAI BHAGAVAD GITE
HARI HIYA KAMAL VIHAARANI(2)
SUNDAR SUPANITE
JAI BHAGAVAD GITE